niedziela, 12 kwietnia 2015

Kim jest Sołtys? Uprawnienia i obowiązki Sołtysa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, a jego działalność wspierana jest przez radę sołecką. Może on również uczestniczyć w pracach rady gminy, jednak bez prawa do udziału w głosowaniach (szczegóły określa statut danej gminy). Przewodniczący rady gminy jest zobowiązany powiadamiać Sołtysa, na takich samych zasadach jak radnych o każdej sesji rady gminy. Każde sołectwo posiada także swój statut, w którym określone są zadania Sołtysa. W przypadku Gminy Wydminy do zakresu zadań sołtysów należą najczęściej:

  • przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  • organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji;
  • techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej; a także innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Wójta Gminy Wydminy;
  • współpraca z organami gminy;
  • umieszczania treści pism urzędowych na tablicach ogłoszeń w sołectwie;
  • co najmniej raz w roku złożenie na Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z całokształtu swojej działalności;
  • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonanie poboru podatków.

Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, a także korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Rada Gminy i Wójt.

Ze statutami wszystkich 28 sołectw z terenu Gminy Wydminy mogą się Państwo zapoznać tutaj:

Przez praktycznie cały miesiąc kwiecień na terenie naszej gminy trwają wybory sołtysów we wszystkich sołectwach na 4-letnie kadencje.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz