poniedziałek, 9 lutego 2015

Likwidacja szkoły w Talkach


Chcemy Państwu zaprezentować uzasadnienie likwidacji Szkoły Podstawowej w Talkach jakie otrzymali Radni od Pani Przewodniczącej Grażyny Plato przed ostatnią Sesją Rady Gminy, która odbyła się 20 stycznia oraz skrupulatną i merytoryczną analizę tegoż uzasadnienia jakie przeprowadził Radny Marek Naruszewicz. Swoją analizę przedstawił on Radnym, Wójtowi i wszystkim zgromadzonym na sali podczas ostatniej sesji (Tutaj można obejrzeć nagranie)

Uzasadnienie

Analiza Radnego Marka Naruszewicza przedstawiona na sesji dnia 20.01.2015 r. 

Szanowni Państwo Radni
Teraz chciałbym odnieść się do uzasadnienia do uchwały o zamiarze likwidacji obydwu szkół. Żeby było Państwu łatwiej odnieść się do moich słów będę po kolei analizował argumenty 
p. Wójta.
1) Szanowni Państwo zacznę od sytuacji demograficznej obydwu szkół. Jak wynika z tabeli na stronie 2 uzasadnienia liczba dzieci zarówno w Talkach jak i w Zelkach będzie z roku na rok wzrastać. W Talkach liczba dzieci w ciągu 3 lat wzrośnie o około 10, a więc o 25%. Tak więc jeden z najważniejszych i najistotniejszych argumentów za likwidacją szkół jest nierzetelny, wręcz nieprawdziwy.
2) „Powyższa prognoza nie zawiera takich elementów jak: migracja ludności, zapisywanie do innych szkół”. Powyższa teza jest prawdziwa, ale działa ona w obie strony. Chcę państwu powiedzieć, że w chwili obecnej do szkoły w Talkach uczęszczają uczniowie z innych obwodów szkolnych. Dwa lata temu do szkoły w Talkach uczęszczała uczennica z Wężówki.
3) „W SP Talki istnieje forma łączenia klas”. To również prawdziwe stwierdzenie, ale chcę państwu powiedzieć, że taka forma organizacji zajęć została wymuszona przez p. Wójta. Forma łączenia klas dotyczy tylko przedmiotów artystycznych, w-f oraz religii i w żaden sposób nie wpływa na wyniki nauczania w szkołach. Nie jest więc to żaden argument za likwidacją szkół.
4) „Szkoła nie posiada sali gimnastycznej”. To prawda, że szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali gimn. Chce państwu zapewnić, że w szkole w Talkach jest duży hol szkolny, który jest przystosowany do prowadzenia zajęć z gimnastyki oraz mini gier sportowych. Posiada on specjalną sportową nawierzchnię oraz okna z bezpiecznymi szybami i jest wystarczający do prowadzenia zajęć dla grupy 10-12 uczniów.
5) „Koszty utrzymania szkoły za rok 2014 wyniosły 801.007 zł”. 
Chcę Państwu przypomnieć, że cały budżet oświaty za rok 2014 to ponad 8 mln złotych.
Jak łatwo policzyć budżet SP Talki to zaledwie  10% całego budżetu oświaty. Subwencja oświatowa dla szkoły w Talkach wynosi około 300 tys. złotych. Tak więc Gmina do szkoły w Talkach dokłada około 500 tys zł.  500 tys. zł to obciążenie dla Gminy w wysokości około 6% całego budżetu oświaty. Szanowni Państwo 6% !!!  A gdzie jest pozostałe 94%. Nie mówmy więc, że szkoły w Talkach i Zelkach są dużym obciążeniem finansowym, bo to absolutnie nieprawda. Argument finansowy likwidacji szkół jest więc absolutnie niewiarygodny.
6) „Zostanie zapewniony bezpłatny dowóz wszystkich dzieci”. Drodzy Państwo, co znaczy bezpłatny dowóz do szkół? Owszem dzieci nie zapłacą za dojazd do szkoły, ale zapłaci Gmina Wydminy. Trzeba będzie uruchomić dodatkowe kursy (a będzie ich niemało dla obydwu szkół) i za nie zapłacić. Wzrosną więc zdecydowanie koszty dowozu uczniów, ale o tym P. Wójt w swoim uzasadnieniu już nie pisze.
7) „Liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej w Wydminach po wcieleniu uczniów będzie wynosiła do 27 uczniów” Czy uważacie państwo, ze prawie 30 uczniów w klasie to właściwy kierunek dla nowoczesnej edukacji? Według UoSO maksymalna liczba dzieci w jednym oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów. Jest oczywistym, że po wcieleniu uczniów z Talek i Zelek i przy dodatniej prognozie demograficznej dla wszystkich szkół liczba dzieci w poszczególnych oddziałach zdecydowanie przekroczy liczbę 25. I co wtedy? Wtedy trzeba będzie tworzyć nowe oddziały i wprowadzać zmianowość. Czy tego chcemy? Czy w tym kierunku chcemy się rozwijać? 
8) „Najmłodsi uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego będą kontynuować naukę w budynku obecnej szkoły, która znajdzie się w strukturze organizacyjnej ZSO Wydminy”. Chce Państwu powiedzieć, ze jeżeli odejdą dzieci starsze ze szkoły to w zdecydowanej większości przypadków wraz z tymi starszymi odejdą też maluchy z klas I- III oraz przedszkolaki. Obniża się obowiązek szkolny. Od 01 września 2015r do przedszkola mogą pójść 4-latki, a od 01 września 2017r  - 3 latki. Szanowni Państwo to jest chyba oczywiste, że te 3-4 czy też 5-latki same nie będą podróżować w autobusie. Jeżeli dzieci starsze będą dojeżdżać do Wydmin, to pod ich opieką również i te maluchy. I tak wizja utworzenia filii ZSO w Talkach i Zelkach albo w ogóle nie dojdzie do skutku, albo w najlepszym przypadku przetrwa maksymalnie rok, a  budynki zostaną sprzedane za symboliczną złotówkę, tak jak to było w przypadku Orłowa.
9) „Szkoła Podstawowa w Wydminach posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną”. Absolutnie tego nie podważam, ale czy P. Wójt zarzuca, że w Talkach i Zelkach pracują niewykwalifikowani nauczyciele. Na dowód przedstawiam Państwu tabelę Nr 9 (z dokumentu pt. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wydminy w roku szk. 2013/14). Ponadto Wójt na zebraniu z rodzicami w Talkach w dniu 14.01.2015r stwierdził, że SP Talki posiada najbardziej wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kolejny argument, który nijak ma się do rzeczywistości i jest nie prawdziwy.
10) „Szkoła Podstawowa w Wydminach posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną”.
Chce Państwu powiedzieć, że baza dydaktyczna SP Talki jest na bardzo wysokim poziomie i zapewne nie odbiega od bazy szkoły w Wydminach. Dla przykładu podam, że na 7 oddziałów w szkole są 3 tablice interaktywne, a już niedługo będzie czwarta.
Tak więc następny argument absolutnie nieprawdziwy.
11) „Szkoła Podstawowa w Wydminach posiada świetlicę, bibliotekę szkolną, czytelnię”.
SP Talki również posiada pięknie wyremontowaną świetlicę szkolną, która jest doskonale wyposażona w sprzęt audio-wizualny i komputerowy. Nie mamy biblioteki szkolnej, ale mamy filię biblioteki gminnej. Dzięki temu uczniowie mają dostęp nie tylko do zasobów szkolnych, ale także do wszystkich zasobów bibliotecznych. Ponadto w pomieszczeniu biblioteki znajduje się Internetowe Centrum informacji Multimedialnej z 4 stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu.
Następny argument za likwidacją szkoły w Talkach –zupełnie niezgodny z rzeczywistością.
12) „Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych a także wyrównywania swoich szans edukacyjnych”. Następny argument absolutnie nieprawdziwy ponieważ chcę Państwu powiedzieć, że w SP Talki istnieje nie tylko SKS, ale wiele innych dodatkowych zajęć, które wspierają uczniów z większości przedmiotów. W SP Talki prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody. Ponadto funkcjonuje koło informatyczne, koło plastyczno-techniczne. Oprócz tego prowadzone są zajęcia wyrównawcze z j.polskiego i j.obcego. 
Dzięki takiej organizacji zajęć, dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, dzięki świetnej bazie dydaktycznej SP Talki od wielu lat osiąga bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie klasy VI.
Na potwierdzenie przedstawiam Państwu tabelę Nr 11 i Nr 12  z wcześniej wspomnianego dokumentu sporządzonego przez P. Wójta.
Szanowni Państwo to są wyniki sprawdzianów zewnętrznych, ocenianych przez OKE w Łomży, a więc całkowicie niezależnych.
ANALIZA WYNIKÓW
Szanowni Państwo od 8 lat z rzędu wyniki sprawdzianu w SP Talki są wyższe od średniej Gminy. To nie pomyłka, to fakt.
Szanowni Państwo wczoraj  P. Wójt na komisji Oświaty zaczął swoje uzasadnienie do uchwały słowami: „reforma oświaty ma na celu zwiększyć poziom edukacyjny”
Drodzy Państwo chyba ktoś tu jest w innej rzeczywistości, mówiąc delikatnie. To chyba najbardziej niedorzeczny argument za likwidacja szkoły. 
A może szkołę trzeba zlikwidować bo jest najlepsza w gminie?
Wszystkim Państwu służę pełną analizą wyników nauczania we wszystkich szkołach Gminy Wydminy.
13) „Przy ZSO funkcjonuje stołówka szkolna umożliwiająca uczniom skorzystanie z ciepłych posiłków”. W Talkach nie przy szkole, ale w szkole znajduje się stołówka szkolna, która wydaje nie tylko ciepłe, ale gorące posiłki. 
Następny argument nietrafiony.
14) (przeczytać pkt 14) Drodzy Państwo z całego uzasadnienia te dwa zdania są prawdziwe. W dwóch szkołach w Talkach i Zelkach zatrudnionych jest 17 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Szkoła w Wydminach jest w stanie zatrudnić dwóch, może maksymalnie trzech nauczycieli. Wizja powołania filii ZSO jest nierealna, a nawet jeżeli to maksymalnie na 1 rok. Tak więc od 1 września 2015r pracę straci w najlepszym przypadku 6 nauczycieli, a od 1 września 2016r pracę straci pozostałych 8 nauczycieli plus 4 pracowników obsługi. Jak na Wydminy likwidacja prawie 20 stanowisk pracy to chyba bardzo dużo.
Dlaczego uważam, że po roku filie w Talkach i Zelkach przestaną istnieć? Dlatego, że po roku funkcjonowania tych oddziałów zamiejscowych okaże się, że utrzymanie 1 ucznia będzie jeszcze wyższe lub podobne niż w chwili obecnej.
Tak więc Szanowni Państwo czynnik finansowy (chyba ten najważniejszy dla Gminy) również w żaden sposób nie przemawia za likwidacją tych szkół. 
15) W podsumowaniu P. Wójt pisze, że „wzrastają drastycznie koszty utrzymania szkół z terenu gminy Wydminy”.
Jak to jest naprawdę mówi tabela Nr 1  dokumentu, który już wcześniej cytowałem.
Rok 2012 – wydatki na oświatę – 7.974.400 zł
Rok 2013 – wydatki na oświatę -  8.055.168 zł
Rok 2014 – wydatki na oświatę -  7.983092  zł
Rok 2015 – wydatki na oświatę -  8.133.000 zł
Drastyczny wzrost utrzymania szkół w gminie Wydminy w przeciągu 4 ostatnich lat wynosi Proszę Państwa 1,98% !!!
To chyba nie wymaga żadnych komentarzy.
16) W podsumowaniu P. Wójt jeszcze raz pisze o braku tendencji wzrostowej uczniów w latach następnych. Już wcześniej Państwu udowodniłem, że teza ta jest nieprawdziwa, bo w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie.

Na zakończenie mojego stanowiska w sprawie zaproponowanej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Talkach chcę Państwu powiedzieć, że w wyniku rzetelnej analizy przedstawionych przez P. Wójta dokumentów nie znajduję żadnego argumentu za likwidacją szkoły w Talkach, ani jednego rozsądnego argumentu, co Państwu w tej krótkiej analizie udowodniłem.

I już na zakończenie jeszcze jeden fakt.  Na przedwyborczym zebraniu w Talkach dnia 09.11.2014r  oraz na zebraniu z rodzicami w Talkach w dniu 14.01.2015r.  P. Wójt powiedział:
„pomyliłem się dwa lata temu z pomysłem przekazania szkół stowarzyszeniu”
„cieszę się, że nie oddaliśmy 3 lata temu szkół stowarzyszeniu”

Chcę przypomnieć zwłaszcza nowym radnym, ze dokładnie trzy lata temu gotowe były już 2 uchwały intencyjne o przekazaniu szkół stowarzyszeniu. Wnioskodawcą tych uchwał był P. Wójt. Teraz po trzech latach P. Wójt mówi, że cieszy się, że nie oddaliśmy tych szkół stowarzyszeniu i że ten pomysł był  błędem.
Szanowni Państwo jestem przekonany, ze za 4 lata przed następnymi wyborami P. Wójt będzie twierdził, iż to nie on zlikwidował szkoły w Talkach i Zelkach. Winnymi za likwidacje szkół będą Radni Gminy Wydminy.

I już na zakończenie apel do Państwa Radnych.
Już niedługo będziemy podejmować ostateczne uchwały o likwidacji szkół w  Talkach i Zelkach.
Myślę, że aby podjąć właściwą i zgodną z własnym sumieniem decyzję trzeba zobaczyć na żywo obydwie szkoły. Trzeba zobaczyć jak te szkoły funkcjonują i jakimi dysponują zasobami. Nie wyobrażam sobie tego inaczej dlatego serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia szkół w Talkach jak i Zelkach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz